Uslovi garancije za bazene i opremu

Svi bazeni i oprema isporučuju se sa besplatnom standardnom garancijom kompanije SOFTWELL koja može da se razlikuje u zavisnosti od proizvoda, a u skladu sa uslovima proizvođača.
SOFTWELL (Prodavac) garantuje da će proizvodi u garantnom roku pravilno funkcionisati, ako se koriste po priloženom uputstvu. Prodavac se obavezuje da će, na zahtev kupca, ako bude poslat u garantnom roku, o svom trošku otkloniti nedostatke i kvarove ili zameniti elemente sistema novim ukoliko je kvar nastao zbog greške u proizvodnji.

Garancija garantuje da nijedan proizvod koji je po prvi put prodat krajnjem korisniku (Prva kupovina) neće imati neispravnosti tokom trajanja garantnog perioda.
Garantni rok:

 • za svu opremu je dve (2) godine
 • za pocinkovanu čeličnu konstrukciju je dvanaest (12) godina
 • za lajner je osam (8) godina
 • i počinje da važi od originalnog datuma kupovine, ili za bazen – od puštanja u rad. Originalna faktura o kupovini ili račun, koja prikazuje datum kupovine, predstavlja dokaz o datumu kupovine, ili za bazen – puštanja u rad.
  Možda će biti potrebno da dostavite dokaz o kupovini kao uslov za primanje garantne usluge.
  Proizvod popravljen ili zamenjen pod ovom garancijom biće pokriven samo za preostali garantni period.

  ISKLJUČIVANJA GARANCIJE

  Ova garancija se ne odnosi na:
  1. defekte i promene nastale normalnim trošenjem i habanjem, uključujući trošenje potrošnih delova, odnosno delove koji zahtevaju periodične zamene tokom normalnog perioda korištenja sistema (npr. dihtunzi, ležajevi, ćelije elektrolize, sijalice,…);
  2. loše funkcionisanje pumpe ili sistema za filtraciju do kojih je došlo usled neodržavanja sistema i prljavštine koja se nakupila u sistemu;
  3. sve kvarove, lomove i slično koji su prouzrokovani neispuštanjem vode iz sistema i adekvatnog zbrinjavanja bazena pre zimskog perioda;
  4. lomljenja, kidanja, ogrebotine, ulegnuća, ogrebane ili slomljene poklopce ili plastiku na otvorima;
  5. bilo koje promene kozmetičke prirode koje ne utiču na funkcionalnost sistema;
  6. promena boje i zategnutosti folije usled pregrevanja vode (preko 29°C) i delovanja vremenskih uslova ili hemijskih sredstava;
  7. proizvode čija se boja izmenila, ako je to izazvano tečnostima, hemijskim sredstvima, prljavštinom, ili neodgovarajućom upotrebom;
  8. oštećenja izazvana upotrebom sa drugim proizvodima;
  9. upotrebu bazena i opreme koja odstupa od normalne predviđene upotrebe, uključujući, bez ograničenja, nekorišćenje sistema u skladu sa korisničkim uputstvom koje se isporučuje uz sistem;
  10. oštećenja izazvana slučajno, pogrešnom upotrebom, zloupotrebom, zagađenjem, kontaktom sa agresivnom tečnošću, pregrevanjem vode, požarom, zemljotresom, nepravilnim ili neodgoravajućim održavanjem ili kalibracijom, ili ostalim spoljnim uzrocima;
  11. oštećenja iz okoline i/ili defekte koji su nastali od dima, prašine, prljavštine ili drugih spoljnih uticaja;
  12. proizvod koji je modifikovan tako da je izmenjeno njegovo funkcionisanje ili karakteristike bez pismene dozvole Prodavca;
  13. opremu na kojoj je serijski broj uklonjen, oštećen, defektan ili je postao nečitak;
  14. modifikaciju sistema delovima i opremom koje ne ugrađuje i/ili ne prodaje kompanija Softwell;
  15. probleme izazvane delovima koji su predviđeni za jedan bazenski sistem, a koji su neovlašćeno instalirani u drugi sistem ili drugi model;
  16. oštećenja izazvana servisiranjem/popravkama ili drugim izmenama na proizvodu koje je izvršio neko drugi, a ne ovlašćeni Softwell serviser;
  17. oštećenja izazvana u transportu od strane kupca.

  Ako oprema/sistem nemaju pravo na garanciju zbog jednog ili više razloga gore navedenih, Prodavac ili njegovi ovlašćeni servisni predstavnici i dalje mogu da vrše popravke, ako to zahteva krajnji korisnik.
  U ovom slučaju Prodavac ili ovlašćeni servisni predstavnik Prodavca može da naplati krajnjem korisniku za delove, rad i troškove.
  Za ostvarivanje garantne usluge kupac mora da donese proizvod u servisni centar Prodavca.
  Prodavac zadržava pravo da krajnjem korisniku naplati troškove ako je krajnji korisnik greškom podneo zahtev pod ovom garancijom koji zapravo ne pokriva ova garancija.
  U takvom slučaju i do granice dozvoljene primenjivim zakonom, Prodavac ili njegovi ovlašćeni servisni predstavnici zadržavaju pravo da zadrže proizvod sve dok krajnji korisnik ne plati troškove.
  Kupac snosi troškove transporta opreme do i od ovlašćenog servisera Prodavca.
  Kupac je odgovoran za osiguranje proizvoda kako tokom otpremanja, tako i preuzimanja, jer ni Prodavac, niti kompanija koja pruža garantnu servisnu uslugu u njegovo ime, neće snositi odgovornost za oštećenja u transportu.