USLOVI GARANCIJE ZA BAZENE I OPREMU

Svi bazeni i oprema isporučuju se sa besplatnom standardnom garancijom kompanije SOFTWELL koja može da se razlikuje u zavisnosti od proizvoda, a u skladu sa uslovima proizvođača.
SOFTWELL (Prodavac) garantuje da će proizvodi u garantnom roku pravilno funkcionisati, ako se koriste po priloženom uputstvu. Prodavac se obavezuje da će, na zahtev kupca, ako bude poslat u garantnom roku, o svom trošku otkloniti nedostatke i kvarove ili zameniti elemente sistema novim ukoliko je kvar nastao zbog greške u proizvodnji.

Nakon puštanja bazena u rad i obuke Kupca o korišćenju opreme i održavanju vode, Kupac je dužan da održava kvalitet vode u bazenu.

Kupac odgovara za podešavanja svih promenljivih karakteristika (parametara) bazena kao npr. vreme trajanja filtracije, podešavanje sondi, doziranje sredstava za održavanje vode (hlor, pH itd.), kako manuelno, tako i uz pomoć uređaja.

Prodavac ne odgovara za kvalitet vode u bazenu nakon puštanja u rad bazena.

Prodavac ne garantuje ispravan rad tehnike ukoliko se koristi bunarska voda za punjenje bazena.

Garancija garantuje da nijedan proizvod koji je po prvi put prodat krajnjem korisniku (Prva kupovina) neće imati neispravnosti tokom trajanja garantnog perioda.
Garantni rok:

  • za svu opremu je dve (2) godine
  • za pocinkovanu čeličnu konstrukciju je dvanaest (12) godina
  • za lajner je osam (8) godina

i počinje da važi od originalnog datuma kupovine, ili za bazen – od puštanja u rad. Originalna faktura o kupovini ili račun, koja prikazuje datum kupovine, predstavlja dokaz o datumu kupovine, ili za bazen – puštanja u rad.
Možda će biti potrebno da dostavite dokaz o kupovini kao uslov za primanje garantne usluge.
Proizvod popravljen ili zamenjen pod ovom garancijom biće pokriven samo za preostali garantni period.

ISKLJUČIVANJA GARANCIJE

Ova garancija se ne odnosi na:
1. defekte i promene nastale normalnim trošenjem i habanjem, uključujući trošenje potrošnih delova, odnosno delove koji zahtevaju periodične zamene tokom normalnog perioda korištenja sistema (npr. dihtunzi, ležajevi, ćelije elektrolize, sijalice,…);
2. loše funkcionisanje pumpe ili sistema za filtraciju do kojih je došlo usled neodržavanja sistema i prljavštine koja se nakupila u sistemu;
3. sve kvarove, lomove i slično koji su prouzrokovani neispuštanjem vode iz sistema i adekvatnog zbrinjavanja bazena pre zimskog perioda;
4. lomljenja, kidanja, ogrebotine, ulegnuća, ogrebane ili slomljene poklopce ili plastiku na otvorima;
5. bilo koje promene kozmetičke prirode koje ne utiču na funkcionalnost sistema;
6. promena boje i zategnutosti folije usled pregrevanja vode (preko 29°C) i delovanja vremenskih uslova ili hemijskih sredstava ili usled potpunog pražnjenja bazena;
7. proizvode čija se boja izmenila, ako je to izazvano tečnostima, hemijskim sredstvima, prljavštinom, ili neodgovarajućom upotrebom;
8. oštećenja izazvana upotrebom sa drugim proizvodima;
9. upotrebu bazena i opreme koja odstupa od normalne predviđene upotrebe, uključujući, bez ograničenja, nekorišćenje sistema u skladu sa korisničkim uputstvom koje se isporučuje uz sistem;
10. oštećenja izazvana slučajno, pogrešnom upotrebom, zloupotrebom, zagađenjem, kontaktom sa agresivnom tečnošću, pregrevanjem vode, požarom, zemljotresom, nepravilnim ili neodgoravajućim održavanjem ili kalibracijom, ili ostalim spoljnim uzrocima;
11. oštećenja iz okoline i/ili defekte koji su nastali od dima, prašine, prljavštine ili drugih spoljnih uticaja;
12. proizvod koji je modifikovan tako da je izmenjeno njegovo funkcionisanje ili karakteristike bez pismene dozvole Prodavca;
13. opremu na kojoj je serijski broj uklonjen, oštećen, defektan ili je postao nečitak;
14. modifikaciju sistema delovima i opremom koje ne ugrađuje i/ili ne prodaje kompanija Softwell;
15. probleme izazvane delovima koji su predviđeni za jedan bazenski sistem, a koji su neovlašćeno instalirani u drugi sistem ili drugi model;
16. oštećenja izazvana servisiranjem/popravkama ili drugim izmenama na proizvodu koje je izvršio neko drugi, a ne ovlašćeni Softwell serviser;
17. oštećenja izazvana u transportu od strane kupca.

Ako oprema/sistem nemaju pravo na garanciju zbog jednog ili više razloga gore navedenih, Prodavac ili njegovi ovlašćeni servisni predstavnici i dalje mogu da vrše popravke, ako to zahteva krajnji korisnik.
U ovom slučaju Prodavac ili ovlašćeni servisni predstavnik Prodavca može da naplati krajnjem korisniku za delove, rad i troškove.
Za ostvarivanje garantne usluge kupac mora da donese proizvod u servisni centar Prodavca.
Prodavac zadržava pravo da krajnjem korisniku naplati troškove ako je krajnji korisnik greškom podneo zahtev pod ovom garancijom koji zapravo ne pokriva ova garancija.
U takvom slučaju i do granice dozvoljene primenjivim zakonom, Prodavac ili njegovi ovlašćeni servisni predstavnici zadržavaju pravo da zadrže proizvod sve dok krajnji korisnik ne plati troškove.
Kupac snosi troškove transporta opreme do i od ovlašćenog servisera Prodavca.
Kupac je odgovoran za osiguranje proizvoda kako tokom otpremanja, tako i preuzimanja, jer ni Prodavac, niti kompanija koja pruža garantnu servisnu uslugu u njegovo ime, neće snositi odgovornost za oštećenja u transportu.